Certificaat
COMITE PEGO
Het Certificaat PEGO Het Certificaat PEGO is een door de Erkende Instantie van de Protestants-Evangelische Godsdienst afgeleverd voldoend geacht bekwaamheidsbewijs* dat wordt uitgereikt aan (kandidaat) leerkrachten die reeds houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en een bachelor- of masterdiploma hebben behaald, maar de noodzakelijke theologische bagage missen. Daar waar het Certificaat PEGO eerder werd uitgereikt op basis van een mondeling aftoetsen van de theologische kennis, wordt vanaf 2020 een verplicht scholingstraject opgelegd. Dit traject bestaat uit 7 modules (Oud Testament, Nieuw Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Levensbeschouwelijke Oriëntatie, Ethiek en Hermeneutiek) en kan gevolgd worden aan een door het Comité PEGO erkend opleidingsinstituut. Kandidaten die in het bezit zijn van een theologische diploma kunnen een gehele of gedeeltelijke vrijstelling bekomen. De door het Comité PEGO erkende protestants-evangelische opleidingsinstituten zijn (in alfabetische volgorde): Evangelische Theologische Faculteit - Heverlee - (ETF) - www.etf.edu Faculteit Protestantse Theologie en Religiewetenschappen - Brussel - (FPTR) - www.fptr.be Instituut voor Bijbelse Vorming - Leuven - (IBV) - www.ibvleuven.be Aanvragen dienen gericht te worden aan het Comité PEGO via het secretariaat of zijn voorzitter. * Het Certificaat PEGO kan los van een bachelor- of masterdiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid niet worden beschouwd als een (voldoend geacht) bekwaamheidsbewijs.
Hoofdmenu Opdracht Bestuur
PEGO