OPDRACHT
COMITE PEGO
Het Comité Pego als Erkende Instantie Godsdienstonderwijs op school is een basisrecht dat in artikel 24 van de grondwet is verankerd. De praktische uitvoering ervan ligt in handen van de Vlaamse Overheid. Het decreet van 1 december 1993 regelt de organisatie van de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. Het onderwijsaanbod in alle onderwijsinstellingen die door de Vlaamse Overheid worden georganiseerd, gesubsidieerd of erkend bevat dan ook wekelijks ten minste twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Per erkende godsdienst en voor de niet-confessionele zedenleer wordt door de Vlaamse Overheid een instantie of vereniging erkend voor het uitvoeren van de in het wetgevend kader vermelde opdrachten. Voor de protestants-evangelische godsdienst is dat het Comité PEGO. Het Comité PEGO is als Erkende Instantie verantwoordelijk voor de inhoud van het vak protestants-evangelische godsdienst, de aanstelling van leermeesters en leerkrachten, de inspectie en begeleiding en de erkenning van protestants-evangelische scholen. Op die wijze is zij niet alleen het enige aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid, maar ook van de schooldirecties, leerkrachten, ouders en het ruimere publiek. Het Comité PEGO functioneert als commissie binnen de Administratieve Raad voor de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE) en is paritair samengesteld uit 8 leden van zowel de Verenigde Protestantse Kerk in België als de Federale Synode.